CONTACTE
 
 
 
 
 
 

Actualitat

Convocatòria de la Junta General 12/12/17
Per encàrrec del President es convoca als senyors membres de la Junta de la JCUACC a la seva Junta General que tindrà lloc el dimarts dia 12 de desembre de 2017 a les 12h30 en 1ª convocatòria i a les 13h hores en 2ª convocatòria al Casal de Carme (Avda. Catalunya nº 16)

 

9 de novembre de 2017 Publicació al BOE de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Podeu descarregar el pdf aquí

 

Junta Central promou un ús racional de l'aigua durant els propers mesos d'estiu.

“La Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades (JCUACC), fent ús de les facultats que li són conferides per la seva naturalesa jurídica i els seus Estatuts, comunica a tots els usuaris del seu àmbit, que el Departament Tècnic ha detectat uns nivells de l’Aqüífer que comencen a ser considerablement baixos, motiu pel qual RECOMANA QUE ES FACI UN ÚS RACIONAL DEL CONSUM D’AIGUA DURANT ELS PROPERS MESOS D’ESTIU, AMB LA FINALITAT DE NO EMPITJORAR LA SITUACIÓ ACTUAL. El que és comunica als efectes oportuns, RECOMANANT ALS AJUNTAMENTS DE L’ÀMBIT, QUE FENT ÚS DE LES SEVES COMPETÈNCIES FACIN LA DIFUSIÓ OPORTUNA ENTRE ELS SEUS CIUTADANS”.

Veure pdf

 

Un món desconegut sota els peus

monsubmergit

Món Submergit vol ser un espai de difusió i coneixement de l’aqüífer de Carme-Capellades per tal que des de les escoles i per part de les pròpies famílies es respecti i vetlli pel seu bon estat i manteniment, fent evident la gran importància de l’aigua per la nostra supervivència i la del nostre entorn.

Es proposen activitats familiars i d’oci per una banda, i materials per descobrir l’aqüífer a l’escola o l’institut de manera atractiva i dinàmica. Vine a conèixer amb nosaltres els misteris subterranis...
Un projecte per acostar l’aqüífer als més joves.

www.monsubmergit.cat

 

Comunicació sobre la revisió i publicació del document de síntesi del Pla de Gestió del segon cicle (2016-2021) Descarrega el Document de síntesi

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
per al període 2016–2021

- Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281 de 5.01.17)
- Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Programa de Mesures del PGDCFC per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281 de 5.01.17)

Consultar els documents

 

Convocatòria de la Junta General
el dimarts dia 20 de juny de 2017 a les 12h30 en 1ª convocatòria i a les 13h hores en 2ª, al Casal de Carme (Avda. Catalunya nº 16)

ANUNCI sobre convocatòria de junta general al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI sobre convocatòria de junta general al Diari Avui

 

El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i les Comunitats d'Usuaris

53a Reunió General Tècnica - 28 de maig de 2015

Veure pdf de l'activitat

Les aigües regenerades i els seus usuaris

53a Reunió General Tècnica - 4 de juny de 2015

Veure pdf de l'activitat

 

El joc de l'Aqüífer a la vostra festa local

La JCUACC ha dirigit el disseny i construcció de l'estand i ha involucrat els ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Capellades Carme, Igualada, Mediona, Miralles i Orpí, els quals tindran dret a utilitzar l’activitat de la JCUACC en les festes locals o actes que així posin de manifest i ho sol·licitin, sense cap cost de lloguer. Veure pdf del joc

L’únic cost que hauran d’assumir els Ajuntaments que desitgin utilitzar l’estand, serà la del transport i cobriment de la pòlissa de responsabilitat civil per danys a la instal·lació i/o tercers.

Any 2014: Resum de l’any a l’aqüífer Carme-Capellades

L’any 2014 ha estat un any catalogat com a humit amb una pluviometria de 654.7 mm (la mitjana dels darrers 40 anys a la Llacuna és de 567 mm/any). Al llarg de l’any cal destacar 4 episodis de pluja rellevants: 30 de març a 3 d’abril (58.1 mm) 17 de juny (46.5 mm) 28 de setembre (43.9) i finalment, el més important, 25 de novembre a 4 de desembre (164 mm).

Malgrat que al cap de l’any la pluviometria hagi estat igual, tant a Capellades com a la Llacuna, en el dia a dia s’han donat algunes diferències.

JCUACC participa al Saló de la Infància d’Igualada 2013 Llegir+

52a Reunió General Tècnica - 14 de maig de 2013

Any 2012:
Any pluviomètric molt sec a l’aqüífer Carme-Capellades

Llegir+